Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Säännöt

Nimi
1 §
Yhdistyksen nimenä on Maaperän tutkimus ja kunnostus yhdistys r.y. ja kotipaikkana on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä Mutku.

Toiminta
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa
- lisätä alalla toimivien ammattitaitoa
- toimia yhdyssiteenä alaan liittyvissä ja sitä sivuavissa tehtävissä toimivien henkilöiden ja yhteisöjen välillä

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää keskustelutilaisuuksia, tutustumismatkoja jäsenilleen ja koulutusta
- harjoittaa tiedotus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
- seuraa alansa kehitystä kotimaassa ja ulkomailla
- edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa
- tiedottaa jäsenilleen eri tahojen päätöksistä, tavoitteista ja mielipiteistä
- antaa lausuntoja ja kannanottoja alaan liittyvissä kysymyksissä
- hoitaa yhteyksiä muihin ympäristönsuojelun aloihin
- osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön

Jäsenet
4 §
Yhdistyksen jäsenet ovat:
- henkilöjäseniä, joiksi hyväksytään henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet yhdistyksen tarkoituksien toteuttamisesta
- yhteisöjäseniä, joiksi hyväksytään oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneet yhdistyksen tarkoituksien toteuttamisesta
- kannattajajäseniä, joiksi hyväksytään henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa
- kunniajäseniä, joiksi hyväksytään henkilöt, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusta
Henkilö-, yhteisö- ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenten kutsumisesta tekee päätöksen yhdistyksen kokous. Yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen henkilö- ja yhteisöjäsenille. Kannattajajäsenet maksavat kannatusjäsenmaksuna vuosikokouksen määräämän vähimmäismäärän. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

5 §
Jäsenen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, on ilmoitettava tästä joko kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 14 §:n mukaisin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen. Erottamispäätöksestä voi kirjallisesti valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus
6 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä-kuusi varsinaista jäsentä sekä neljä-kuusi varsinaisten jäsenten henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain puolet hallituksesta on erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuorossa on varapuheenjohtaja ja kaksi tai kolme arvalla määrättyä varsinaista jäsentä, toisena vuonna puheenjohtaja ja loput muista varsinaisista jäsenistä. Varajäsen eroaa samanaikaisesti kuin varsinainen jäsen. Hallitus voi ottaa sihteerin ja muita toimihenkilöitä hallituksen ulkopuolelta tai keskuudestaan.

7 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tilalle tulee henkilökohtainen varajäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi, taikka jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii.

8 §
Yhdistys voi perustaa toimikuntia hallituksen alaisuuteen. Toimikunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Toimikunnat eivät voi kerätä tai käyttää yhdistyksen varoja.

Nimenkirjoitus
9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

Tilinpito
10 §
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkistamaan valitaan syyskokouksessa seuraavalle toiminta- ja tilivuodelle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

11 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Kokoukset
12 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä kalenterivuodelta
- vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden antamisesta hallitukselle
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
- määrätään jäsenmaksun suuruus henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä kannattajajäsenmaksun vähimmäismäärä
- päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta
- vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle
- valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle toiminta- ja tilivuodelle
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 §
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 20 yhdistyksen jäsentä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää tietyn asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjallisella kutsulla joko erillisenä tai jäsentiedotteessa. Kutsussa mainitaan käsiteltävät asiat.

14 §
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin henkilö- ja yhteisöjäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää yhteisön edustaja valtakirjalla. Myös henkilöjäsentä voi edustaa valtakirjalla.

Kunnia- ja kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
15 §
Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutettu sitä vaatii. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan mielipide. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokouksissa paitsi 17 § ja 18 §:ssä mainituissa tapauksissa.

Varainhankinta
16 §
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys myy alaansa liittyviä julkaisuja, kerää jäsenmaksuja ja järjestää rahankeräyksiä sekä maksullisia kursseja ja myy yhdistyksen jäsenmerkeillä varustettuja tuotteita. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää tai irtainta omaisuutta.

Sääntöjen muuttaminen
17 §
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Hyväksymisen tulee tapahtua kummallakin kerralla vähintään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen
18 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla käytettävä maaperän tutkimuksen edistämiseksi.